Slavnost Narození Páně - Boží Hod

25.12.2012 00:00

Slavíme slavnost - mše v chrámu sv.Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském Hradě v 8.30h!


EVANGELIUM Lk 2, 1-14
Dnes se vám narodil Spasitel.
Slova svatého evangelia podle Lukáše.

V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu: To bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby se dali zapsat, každý do svého města.
Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu.
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté do plének a položené v jeslích."
A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha:
"Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení."

 

Každá rodina má své vlastní vánoční tradice. Nejenom ve šlechtických rodinách, kde se tradiční rituály dodržují v nezměněné podobě už po celá staletí, ale ve všech rodinách se vzpomíná na to, jak to bylo dřív doma. K vánočním tradicím patří společné zpívání koled, stejně jako některé vánoční pokrmy, nebo také způsob zdobení vánočního stromku, stavění jesliček. Očividně to všechno souvisí se snahou nevnímat Vánoce jako nějaký krátký zážitek, ale slavit je jako svátek spjatý svou podobou s tradicemi našich předků. Zvyky a rituály nám dávají jistotu a oporu. Jsme část řetězce tvořeného řadou našich předků. Ti všichni slavili Vánoce stejně jako my. Dodržováním vánočních zvyků se chceme podílet na jejich víře. Chceme, aby stejně jako na ně i na nás působilo tajemství vtělení Boha v člověka. Jejich víra má posilovat tu naši. Zároveň také chceme znát svou minulost. Nejsme jenom lidé této doby, ale jsme také součástí dlouhé řady generací našich předků. Sdílíme část jejich sil, jejich hodnot, jejich lásky. Společně s nimi rozlišujeme Vánoce a všednodennost. Společně s nimi proměňujeme naši dobu, spojujeme se s pramenem radosti a vzpomínáme na ten radostiplný příběh, který začal
s narozením Ježíše Krista.